ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО – ПРОДАЖБА НА СТОКИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

www.bgstyle.bg

Oбщи условия на договорите за покупко – продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на
потребителите:
1. Наименование на Доставчика: БГ СТАЙЛ 2018 ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив жк. Тракия 62 ет. 7 ап. 20
3. Данни за кореспонденция: МОЛ: Иванка Иванова Вълкова Коева, Тел: 0888921711, Е-mail: office@bgstyle.com
4. Вписване в публични регистри: ЕИК: 205442451
5. Номер на удостоверение за администратор на личните данни
№ :…………………..
6. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София,ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

 

БГ СТАЙЛ 2018 ЕООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна, и от друга – лицето, съгласило се с настоящите „Общи условия“, наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин www.bgstyle.bg

Общи разпоредби

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ представляват договор между Вас, наричани за краткост „ПОТРЕБИТЕЛ” и www.bgstyle.bg, с който получавате правото да използвате услугите на САЙТА при спазване на условията по-долу. Чрез регистрацията си на САЙТА, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, моля, не използвайте САЙТА. www.bgstyle.bg си запазва правaта по всяко време да измени по своя преценка настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, като изменените ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат незабавно в сила и стават задължителни за ПОТРЕБИТЕЛЯ от момента на публикуването им на САЙТА. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на този САЙТ. Вие получавате правото да използвате услугите на САЙТА единствено за лични/нетърговски цели.

  1. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите „Общи условия“ да закупува предлаганите в електронен магазинbgstyle.bg стоки, които да бъдат доставени до избран от Потребителя адрес.
  2. Доставчикът публикува на адрес https://bgstyle.bg

– описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;

– продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;

– информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;

– правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по „Закона за защита на потребителите“;

– периода, за който направеното предложение и цена остават в сила;

– всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.

 

Авторски права

Съдържанието в САЙТА – информация, данни, ресурси, услуги, текст, снимков материал, графики – e собственост на БГ СТАЙЛ 2018 ЕООД и е защитено с авторски права. Нито една част от този САЙТ не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда, без изричното писмено съгласие на БГ СТАЙЛ 2018 ЕООД

Конфиденциалност

БГ СТАЙЛ 2018 ЕООД чрез www.bgstyle.bg полага дължимата грижа за защита на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

БГ СТАЙЛ 2018 ЕООД е регистрирана като оператор на лични данни

САЙТЪТ може да използва събраната статистическа информация за посещаемост на САЙТА, за да изготвя вътрешни статистики за целите на маркетинговите си кампании. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни. С ползването на  САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема употребата на „бисквитки“ от наша страна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до БГ СТАЙЛ 2018 ЕООД на посочения адрес или e-mail за контакти.

Разкриване на информацията
БГ СТАЙЛ 2018 ЕООД чрез www.bgstyle.bg  се задължава да не разкрива никакви лични данни за ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

  • е получил изричното писмено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
  • БГ СТАЙЛ 2018 ЕООД чрез bgstyle.bgе длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

Ограничаване на отговорността

БГ СТАЙЛ 2018 ЕООД чрез www.bgstyle.bg  прави всичко възможно, за да поддържа на САЙТА вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. БГ СТАЙЛ 2018 ЕООД не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този САЙТ. БГ СТАЙЛ 2018 ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият САЙТ съдържа препратки. БГ СТАЙЛ 2018 ЕООД не носи отговорност при невярност на посочената от производител информация за характеристиките на дадена стока.

Регистрация

За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в САЙТА стоки, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да е попълнил електронната регистрационна форма, намираща се на САЙТА. При попълване на електронната форма за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯT е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна.

ПОТРЕБИТЕЛЯT гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯT предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по този параграф, САЙТЪТ има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил. Преди извършване на изявлението, ПОТРЕБИТЕЛЯT може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на БГ СТАЙЛ 2018 ЕООД съобразно българското законодателство.

Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика, който след извършване на промените се задължава да уведоми Потребителя като изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.